Kode Deontologikoa

Bizkaiko Higiezinen Jabetzako Agenteen Elkargo Ofizialekoak:

1.artikulua.- Aplikazio eremua.
Elkargokideak kode honetan ezarritako lanbidearen printzipio etiko edo deontologikoak errespetatu beharko ditu, baita aplikatzekoak diren xedapenetan ezarritako beste edozein printzipio ere. Elkargoaren lurralde-esparrutik kanpo jarduten dutenenan, bere Elkargoaren arauez gain, lan profesional jakin bat egiten duen edo jarduten duen ikastetxearen lurralde-eremuan indarrean dauden arau etiko eta deontologikoak ere errespetatu beharko ditu.

 

2.artikulua.- Printzipio orokorrak.
2.1. – Elkargokidearen independentzia bere lanbidean aritzeko funtsezko baldintza da. Hala ere, antolamendu juridikoaren eta korporazioko eta elkargoko arauen arabera jokatu beharko du beti, eta lanbidearen duintasuna eta osotasuna kalte dezaketen praktika guztiak ezabatu.

2.2. – Elkargokideak bezeroekin duen harremana konfidantzan eta jarrera profesional osoan oinarritzen da eta bezeroarekin gatazkan dauden interesak galarazi behar ditu.

2.3. – Elkargokidea bezeroekin harremanetan jarriko da, higiezinen transakzioaren egiazkotasunaren, kontratu-fede onaren eta sekretu profesionalaren printzipioen arabera.

2.4. – Elkargoko kideek ondo informatuta egon behar dute une oro merkatuaren baldintzei buruz, beren bezeroei baldintzarik egokienen berri emateko eragiketa behar bezala burutzeko.

 

3.artikulua.- Elkargoarekiko harremanak.
3.1. – Agenteak, Bizkaiko HJAEOren Estatuan, lanbidearen Estatutu Orokorrean eta lanbidearen gainerako arauetan ezarritakoa bete behar du, gobernu-organoak eta horiek osatzen dituzten kideak errespetatu behar ditu. Horrez gain, Organo horiek eskatzen dituzten jakinarazpenak eta zitazioak ahalik eta azkarren bete beharko dituzte, beren eginkizunak betez.

3.2. – Agenteak Elkargoko kargak eta Elkargoaren beste egozpen ekonomiko batzuk, ezarritako moduan eta denboran, mantentzen lagundu behar du.

3.3. – Lanbide jarduerari eragiten dioten egoera pertsonalak ere jakinarazi beharko dizkio Elkargoari, hala nola helbide-aldaketa, teléfono-abonatuaren zenbakia, etab.

Elkargoko artxiboetan une bakoitzean dauden datu eta inguruabar profesionalak baliozkoak izango dira komunikazio eta jakinarazpenetarako.

 

4.artikulua.- Lankideekiko harremanak.
4.1. – Elkargokideak gizarte-ospea eta lanbide-prestakuntza hobetzen saiatuko dira, beren lankideekiko abantaila desleialarik sahiestuz, bidegabeko lehia sahiestuz eta beren esperientzia eta ikasketen emaitza beren artean partekatzeko prest egonez.

4.2. – Beste API bati esklusiboki emandako eragiketetan, kontratua indarrean dagoen bitartean, ez dute parte hartuko. Horren berri izanez gero, bitartekaritzako kudeaketak egin ondoren, lankidearen berrespen fede-emailea eskatuko du eta bertan behera utziko ditu.

4.3. – Bi API edo gehiagoren arteko lankidetza guztiak idatziz dokumentatu beharko dira, haien artean gerta daitezkeen gatazkak sahiesteko eta adiskidetasunez konpontzeko.

4.4. – Lankidetza ezarri duten agenteek beharrezkoa den informazio guztia emango dute eragiketa behar bezala burutzeko, beren onurako bakarrik diren datuak eta inguruabarrak ezkutatu gabe, eta zehazki, ohartaraziko zaie hitzarmen esklusiborik dagoen ala ez eta ordainsariak kobratzeko sor daitezkeen beste egoera batzuk. Enkargua duen pertsona izan dezake harremana bakarrik ordaintzera behartutako bezeroarekin, eta sortutako ordainsariak kobratu.

4.5. – Eragiketa berean parte hartzen duten bi elkargokideek edo gehiagok sortutako ordainsarietan parte hartzea bidezkoa izango da, kontrako berariazko itundu ezean, eta ordainsariak kobratu eta hurrengo hamar egunetan egingo da.

4.6. – Elkargoko kide batek ezin du beste kide baten gaitasun profesionala jendaurrean kritikatu, ezta haren eragiketak ere, eta kexak Elkargo Ofizialean aurkeztu behar ditu.

 

5.artikulua.-Bezeroekiko harremanak.
5.1. – Elkargokideak enkargua egin duen bezeroaren interesak babesteko eta sustatzeko konpromisoa hartzen du. Interes horiei dagokionez, erabateko fideltasuna izango du, eta beste alderdiak ekitatiboki tratatuko ditu, bezerotzat hartuko baititu.

5.2. – Elkargokideak jabetza bakotzari dagozkion funtsezko ekintza guztien berri izan behar du, akatsak saihesteko betebeharra bete ahal izateko. Nolanahi ere, higiezinaren erregistro-egoera eta higiezinaren maila egiaztatu beharko ditu higiezinen merkatuari eskaini aurretik.

5.3. – Interesdun guztiak babesteko, elkargokideak ahaleginak egin behar ditu higiezin-transakzioei buruzko finantza-betebeharrak eta konpromisoak idatziz ezar daitezen. Horretarako, aldeek hartutako erabaki guztiak eta sinatu diren uneak jaso behar ditu.

5.4. – Higiezin baten eskaintza hasi aurretik, elkargokideak enkargu-orri bat sinatu behar du higiezinaren jabeekin eskaintza eta publizitatea egiteko, diru-kopuruak jasotzeko edo bitartekoekin edozein kontratu edo aurrekontratu formalizatzeko. Eskaintzetan adierazitako prezioak eskaintzeko mandatugilearekin hitzartutakoa izan behar du. Enkargu-orrian datu hauek agertu beharko dira nahitaez:

a) Agentearen izena, elkargokide-zenbakia, Higiezinen Agenteen Erregistroko inskripzio-zenbakia edo legez finkatzen den beste edozein erregistro.

b) Higiezinaren jabeen nortasuna eta hala badagokio, ordezkariarena.

c) Mandatuaren iraupena.

d) Agindutako eragiketaren deskribapena.

e) Finkaren edo finken identifikazioa, erregistroko datuak, kargak eta edozein motatako lotzeak zehaztuz.

f) Higiezina babesteko araubidea, hala badagokio.

g) Eskaintzaren prezioa.

h) Higiezinari nabarmen eragiten dioten alderdi juridikoak, transakzioa egiteko ardura duen pertsonak bere erantzukizunpean jarri behar dituenak, batez ere, higiezinarekin zerikusia duten arrazoiengatik egiteke dauden prozedura judizialei dagokionez.

i) Agentearen ordainsaria eta ordaintzeko modua.

j) Aldeen eskubideak eta betebeharrak, APIri emandako ahalmenak adierazita.

k) Legez ezarritako beste guztiak.

 

6.artikulua.- Eginbide profesionala.
6.1. – Elkargokideak, eskatzen zaizkion higiezin-produktuei buruzko informazio gehiena izan behar du, bere egitekoa behar bezala eta fideltasunez bete ahal izateko; akatsak, omisioak eta bere eskumenaren ondorioari eragiten dion jokabide oro. Nolanahi ere, eragiketa formalizatzeko legez eskatzen den dokumentazio guztia eskatu beharko die bezeroei.

6.2. – Elkargokideak kontu handiz zaindu behar ditu bitartekoek eragiketak finkatzeko eman dizkioten funtsak edo gordailuak. Elkargokideak jasotzen dituen diru kopuruak bankuko kontu berezi batean sartzea gomendatzen da, norberarengandik aparte, haren kontserbazioa, legezko destinoa eta xedea ziurtatzeko, eta zergen arloko nahasteak saihesteko.

 

7.artikulua.- Balorazioak.
7.1. – Elkargokideak baztertu egingo ditu bere ezagutza eta esperientzia gainditzen dituzten enkargu eta balorazio guztiak.

7.2. – Elkargokidea ez du higiezin baten balioari buruzko iritzirik emango higiezina baldintzatzen duten faktore guztien azterketa amaitu baino lehen, bezeroari kalte egin diezaioketen iritzi ausartegiak saihesteko.

 

8.artikulua.-Dokumentazioa: kontratua.
8.1. – Elkargokideak esku hartzen duten transakzio eta balioespen-ekintza guztiak dokumentatu beharko ditu, bai eta aldeen artean lortutako akordio gzutiak ere, batez ere konturako zenbatekoak aurreratu dituztenak, beren eskubideak babesteko eta kontratatzaileen interesak bermatzeko.

8.2. – Datu okerrak edo faltsuak jasotzen dituen dokumentutik edo kontraturik ez du sinatuko, alderdi interesdunen kaltetan.

8.3. – Bitartekaritza-kudeaketak beti modu esklusiboan egin ditzan saiatuko da, bere eskubideak babesteko eta bere zerbitzuak egoki eskaintzen direla bermatzeko.

8.4. – Salerosketako bitartekaritza-kontratuetan, APIk xeheki zehaztuko ditu eragiketaren baldintza ekonomikoak, eta honako hauek jasoko ditu: higiezinaren prezioa eta ordainzteko modua, kargak (errentamenduak, hipotekak, zortasunak, baldintza suntsiarazleak eta antzekoak), eta bere ordainsariei dagokien ehunekoa. Horrez gain, enkargua exklusiboki jasota, jabeak edo erosleak atzera egiten badute dagokienak.

8.5. – Ustezko erosle edo errentari guztiei visita-orri bat sinaraziko die, beren esku-hartze profesionala justifikatzeko, eta horren berri emango die bezeroei.

 

9.artikulua.- Higiezin-jabetzaren agenteak kopuruak jasotzea.
9.1. – Elkargoko kideak eragiketa finkatzeko kopuruak mandatua esklusiboki eman zaionean bakarrik jaso ahal izango ditu eta/edo bitartekaritza-kontratuan berariaz baimendu denenan. Diru kopurua jaso ondoren, diru hori zereginaren esku jarriko du eta/edo horretarako irekitako banku-kontu batean sartuko du, ahalik eta lasterren.

9.2. – Interesatuen ordainsariak ateratzeko eragiketan emandako kopuruak ez ditu atxikiko, kontratuan horretarako espresuki baimendua egoten ez bada.

9.3. – Jasotzen duen diru-kopuruaren ordainagiria egingo du, eta horren izaera adieraziko du (gurea edo seinalea), higiezina identifikatuko du eta eragiketaren precio osoa adierazko du, bai eta ordintzeko modua ere, hipoteka-subrogazioak eta beste karga batzuk barne, halakorik bada.

9.4. – Erreserba eraginkorra izan dadin, jabetzak onartu egin beharko du, halakorik ez bada, itzuli egin beharko du. Hala ere, bere ordainsariak erreklematu ahal izango ditu, sor badira.

 

10.artikulua.- Publizitatea.
10.1. – Elkargokideak bereziki zainduko du bere higiezin-produktuen eta zerbitzuen publizitatearen edukia, datu zehatzak eta aldez aurretik egiaztatuak barne. Iragarritako prezioa jabearekin hitzartutakoa baino ez da izango.

10.2. – Elkargoaren logotipoa bere esku utzitako higiezin-produktuen iragarki guztietan agertuko da, identifikatzaile propioak eta legez ezartzen diren beste batzuk gehitzearen kalterik gabe.

 

11.artikulua. - Ordainsariak.
11.1. – Elkargoak bere lan profesionalagatik ordainsari batzuk jasotzeko eskubidea du, baita ordainsari horiek gauzatzeko izan dituen gastu guztiak itzultzeko ere. Ordainzari horiek beren beregi zehaztu beharko dira enkargu-orrian edo bezeroarekin sinatutako bitartekaritza-kontratuan.

11.2. – Elkargokidearen ordainsari profesionalak, Lehia eta Lehia Desleialarekin Defentsari buruzko legedian aurreikusitakoarekin bat etorriz, askeak dira, lehenik eta behin bezeroarekin ezarritako paktua ezarriz.

11.3. – Elkargokideak, gaia hasi baino lehen edo izapidetzen den bitartean, ordezkoen konturako funts-hornidurak eskatu ahal izango ditu, eta horiei buruzko kontuak ahalik eta laisterren eman beharko dira. Berariazko akordiorik ezean, ezin izango ditu bere ordainsariak ordaintzeko erabili.

11.4. – Funtsen horniduraren zenbatekoa neurrizkoa izan behar da, agindutako gaiaren aurreikuspen logikoen arabera, jarduera profesionalen hasiera baldintzatuta egon daiteke esku-dirutan emateko.

11.5. – Eskatutako funtsak ez hornitzeak APIri ahalmena ematen dio agindutako gaiari uko egiteko;

 

XEDAPEN GEHIGARRIA. – Bizkaiko HJAEOren Estatuak eta maila handiagoko beste edozeinek osatzen dute arau hori.